BHP – po co jest potrzebne?

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest ważną tematyką dla każdego pracownika i pracodawcy. Ten pierwszy powinien być zapoznany ze stosownymi zasadami panującymi w miejscu pracy, wynikającymi ze specyfiki wykonywanych czynności, jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia pracy. Powinien ten fakt potwierdzić na piśmie. Z kolei na pracodawcy ciąży obowiązek zapoznania pracownika ze stosownymi normami w tym zakresie, gwarantującymi jego bezpieczeństwo.

Kto musi się szkolić  

szkolenia wstępne bhp poznańBezpieczeństwo i higiena pracy są określone przez zbiór zasad mających na celu ukształtowanie właściwych warunków wykonywania pracy. Nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP w polskich zakładach pracy czuwa Państwowa Inspekcja Pracy (w skrócie: PIP). Pracodawca ma obowiązek zapewnienia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy bez względu na liczbę pracowników których zatrudnia. Istotne jest, że istnieją dwa rodzaje takich szkoleń: wstępne i okresowe. Przepisy wyraźnie określają, kto może je przeprowadzać. W ramach tych pierwszych odbywa się instruktaż ogólny i stanowiskowy. Szkolenia wstępne BHP Poznań, jak i inne miasta przeprowadzają zwykle przy pomocy firm zewnętrznych, które zapewniają odpowiednich specjalistów. Czasami zatrudniają tez specjalnego pracownika od BHP. Pracodawca nie tylko musi zapewnić przeszkolenie na temat BHP swoim pracownikom, ale również sam takowe odbyć w zakresie swoich obowiązków.

Zagadnieniom dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy poświęcony jest Dział X Kodeksu pracy. Tematykę tę normują także liczne rozporządzenia. Przepisy są rozproszone w wielu aktach prawnych. Osoba mająca przeprowadzić szkolenie z zakresu BHP, musi się w nich doskonale orientować. Ponadto konieczne jest, aby znała specyfikę różnych stanowisk pracy, ponieważ każde wiąże się z innymi zagrożeniami.